Architektura budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

projekty obiektów oświaty i kultury

projekty kin, muzeów, hoteli

projekty budynków handlowych

projekty architektury sportowej

projekty architektury mieszkaniowej

Analizy przedprojektowe
 • Ocena lokalizacji planowanej inwestycji
 • Pozyskanie informacji od władz lokalnych odnośnie warunków zabudowy
 • Pozyskanie informacji na temat zapisu w planie ogólnym lub szczegółowym dla lokalizacji
 • Opracowanie założeń programowych
 • Ocena dostępności infrastruktury
 • Ogólna ocena przewidywanych kosztów inwestycji
 • Przygotowanie harmonogramu prac
 • Studia i analizy branżowe
 • Analizy dotyczące skutków oddziaływania na środowisko
 • Studium programowo – przestrzenne
 • Ustalenie podstawowych danych programowych lub technologicznych
 • Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu
 • Wstępne bilanse zapotrzebowania na media i czynniki energetyczne dla potwierdzenia możliwości ich uzyskania
 • Wstępne dane o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
 • Wstępna koncepcja konstrukcyjno-materiałowa wraz z rozmieszczeniem w skali 1: 200 lub innej
 • Wybór standardu wykończenia i wyposażenia (standard: niski, średni, wysoki)
 • Orientacyjna informacja o skali kosztów inwestycji
 • Projekt koncepcyjny
 • Ramowy program zamierzenia inwestycyjnego
 • Koncepcja zagospodarowania działki
 • Projekty koncepcyjne poszczególnych obiektów
 • Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostawy:
  • wody
  • czynników energetycznych
  • transport towarów i osób
  • parkowanie
  • zatrudnienie pracowników
  • inne
 • Wstępny harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji (etapowanie)
 • Określenie wskaźnikowego kosztu realizacji inwestycji
 • Wielobranżowy projekt budowlany
  W zakresie niezbędnym do wydania pozwolenia na budowę)
 • Projekt zagospodarowania działki budowlanej lub terenu przedsięwzięcia budowlanego obejmujący: określenie granic działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, uzbrojenie terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni
 • Projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu, a także proponowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia
 • Projekty branżowe
 • Stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, mocy, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz warunkach podłączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, elektrycznej i innych
 • Zebranie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz wymaganych prawem sprawdzeń projektu budowlanego
 • Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę
  Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę, skompletowanie innych niezbędnych dokumentów. Wystąpienie w imieniu Klienta do urzędu.
  Kosztorys inwestorski
 • Zbiorcze zestawienie kosztów
 • Przedmiar oraz określenie kosztów inwestycji na podstawie wskaźników cenowych
 • Projekt wykonawczy
  (W zakresie niezbędnym do realizacji zamierzenia inwestycyjnego z wyłączeniem projektów elementów małej architektury oraz projektu wnętrz)
 • Projekty związane z zagospodarowaniem działki lub terenu
 • Projekty związane z ewentualną przebudową uzbrojenia podziemnego na terenie planowanej inwestycji
 • Ewentualne projekty makroniwelacji i gospodarki masami ziemnymi lub dotyczące wykonania robót ziemnych
 • Projekty dróg, parkingów i innej komunikacji
 • Projekty architektoniczno-budowlane obiektów przewidzianych do zrealizowania w projekcie zagospodarowania terenu
 • Projekty architektury poszczególnych obiektów: rzuty, przekroje, elewacje, wykazy (stolarki, ślusarki, wykończenia, wyposażenia pomieszczeń)
 • Projekty detali architektonicznych
 • Projekty konstrukcji poszczególnych obiektów
 • Projekty zabezpieczeń wykopów, pompowania wody itp.
 • Projekty konstrukcyjne fundamentów
 • Projekty elementów konstrukcji podstawowej oraz innych elementów nośnych i przekryć
 • Projekty samodzielnych elementów konstrukcji, takich jak fundamenty pod maszyny i urządzenia technologiczne, rampy, schody, zadaszenia, zbiorniki, kominy
 • Projekty instalacji występujących w obiektach
 • Instrukcja obsługi obiektu
 • Dokumentacja przetargowa i specyfikacje techniczne
  Wybrane zagadnienia z projektu budowlanego jako odrębne opracowanie wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie niezbędnym dla określenia przedmiotu zamówienia przy organizacji przetargu mającego na celu wyłonienie Wykonawcy inwestycji zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych[
  Pomoc w przeprowadzeniu przetargu
  Udział w naradach związanych z organizacją przetargu. Udział w jego rozstrzygnięciu i pomoc przy wyborze oferenta.
  Nadzór autorski
  Kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem w trakcie pobytów na budowie. Udział w naradach technicznych organizowanych samodzielnie, przez Zamawiającego lub Wykonawcę. Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót. Udzielanie stosownych porad Wykonawcy i bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.
  *szczegółowy zakres usług architektonicznych na podstawie „Regulaminu stosowania tabel określających wysokość honorarium za usługi świadczone przez architektów oraz za udzielenie licencji na korzystanie z utworów objętych ochroną prawa autorskiego”, Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Regulaminu honorarium Architekta podjętej w Warszawie, w dniu 24 listopada 2002 roku